Valsts aizsardzības mācība

Vidējā izglītības pakāpē valsts aizsardzības mācības specializēto kursu apgūs vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. un 11.klases skolēni kā arī 2. un 3.kursa audzēkņi izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās ievirzes programmas un arodskolās.

Apgūstot plānotos skolēnam sasniedzamos rezultātus Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā un Sociālā un pilsoniskā mācību jomā, VAM attīsta šādas kompetences:  pilsoniskās apziņas veidošana un patriotiskā audzināšana; valsts aizsardzības prasmju attīstīšana; līderības un saliedētības attīstīšana; veselīga dzīvesveida popularizēšana un fizisko spēju uzturēšana.

Specializētā kursa programmas moduļi:

Pilsoniskā aktivitāte valsts drošības kontekstā

Moduļa apguves mērķisiepazīstoties, analizējot un diskutējot par dažādām pilsoniskās aktivitātes formām no valsts apdraudējuma skatu punkta, veidot un nostiprināt izpratni par valsts attīstības un aizsardzības pamatprincipiem un individuālās pilsoniskās atbildības nozīmi, radot gribu aizsargāt Latviju. Attīstīt un stiprināt uz pilsoniskām vērtībām un apziņu balstītu Latvijai piederīgu personību, kura aktīvi līdzdarbojas politiskajā un sabiedriskajā dzīvē kā lokālā, tā reģionālā un nacionālā līmenī.

Noturība krīzes situācijās un vadība

Moduļa apguves mērķisiepazīstoties ar visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu, veidot izpratni par indivīda lomu valsts drošības stiprināšanā un sadarbības efektivitāti sociālpolitisko procesu ietekmēšanā. Diskutējot, analizējot un modelējot dažādus līderības un vadības modeļus, praktiskā darbībā gūt pieredzi un attīstīt publiskas uzstāšanās un vadības prasmes, radot pamatu izglītības turpināšanai un savas karjeras veidošanai.

Valsts aizsardzības iemaņas

Moduļa apguves mērķis – veidot un attīstīt rīcībai krīzes situācijā un valsts aizsardzībai noderīgas prasmes, veicināt mērķtiecīgu izglītošanos valsts aizsardzības jomā, biedriskuma, līderības, drošsirdības, disciplīnas veidošanā un patstāvīgā fizisko spēju pilnveidošanā, rosināt interesi izglītības turpināšanai un karjeras veidošanai visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ietvaros. Kļūt par aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib un spēj aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā.

Mācību process VAM kursa apguvei organizējams divu secīgu mācību gadu ietvaros, katrā mēnesī VAM nodarbībām atvēlot vienu pilnu mācību dienu

Mācību stundu dalīšana mēneša ietvaros nav ieteicama organizatorisku iemeslu dēļ, piemēram, mācību diena sākas ar nodarbību — darbs ar karti un kompasu, turpinājumā seko ierindas mācība, ko var izmantot nokļūšanai līdz mežainam apvidum, kur notiek nākamā nodarbība — orientēšanās apvidū.

Jāuzsver būtiskas atšķirības starp izglītības iestādēm, kas īsteno profesionālās izglītības programmas un vispār­izglītojošajām vidējām izglītības iestādēm, proti, vidējās profesionālās izglītības iestādēs 1. kursa laikā jaunietim būs iespēja turpināt apgūt un attīstīt jaunsargu instruktora palīga prasmes kustībā Jaunsardze, un 4. kursa laikā tiks piedāvāta iespēja prakses iemaņas apgūt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienībās, bet ar nosacījumu, ka jaunieša izvēlētā specialitāte var tikt piedāvāta konkrētajā NBS vienībā. Piemēram, Kuldīgas tehnikums piedāvā jauniešiem apgūt mehāniķa profesiju, un Zemessardzes (ZS) 45. kaujas nodrošinājuma bataljonā, Kuldīgā, dien kvalificēti mehāniķi, līdz ar to bataljonā iespējams veikt mehāniķa praksi. 

Izglītības iestāžu skaits, kurās varēs apgūt valsts aizsardzības mācību, katru gadu tiks kāpināts (temps atkarīgs no pasniedzēju skaita un finanšu resursu pieejamības), lai, sākot ar 2024./2025. mācību gadu, VAM varētu apgūt visās vidējās mācību iestādēs Latvijā. 

Savukārt vasaras brīvlaikā jauniešiem piedāvās piedalīties praktisko iemaņu nometnēs, kurām būs interešu izglītības statuss. Praktisko iemaņu nometnes tiks organizētas pēc katra mācību gada un ilgs 10 dienas piecos Latvijas reģionos — Kurzemē, Latgalē, Vidzemē, Zemgalē un Rīgas rajonā. 

Katra reģiona kapacitāte nodrošinās 200 (simt no 10. klases un simt no 11. klases) valsts aizsardzības mācībā apmācāmo dalību iemaņu nometnē. Ja izveidosies situācija, ka pretendentu skaits būs lielāks par šo kapacitāti, atlase notiks konkursa kārtībā. Savukārt pēc 2024. gada būtu nepieciešams kāpināt praktisko iemaņu nometņu kapacitāti līdz 300 valsts aizsardzības mācības dalībniekiem.