Atskats uz valsts aizsardzības mācības pilotprojekta norisi (2018.-2019.gads)

22.09.2019
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Informāciju sagatavoja
Jaunsardzes centra Plānošanas un organizācijas departamenta Plānošanas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

           Saeima 2018.gada 7.jūnijā atbalstīja lēmuma projektu “Par valsts aizsardzības mācības iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā”, ar kuru  aicina no 2018./2019.mācību gada piedāvāt kā pilotprojektu izglītības iestādēs apgūt valsts aizsardzības mācību, no 2020. līdz 2024.gadam - kā obligāti piedāvājamās izvēles priekšmetu, savukārt no 2024.gada iekļaut izglītības saturā kā obligātu mācību priekšmetu.

 http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/26962-saeima-atbalsta-valsts-aizsardzibas-macibas-ka-obligata-macibu-prieksmeta-ieviesanu

           Lai uzsāktu pakāpenisku valsts aizsardzības mācības iekļaušanu vidējās izglītības saturā, 2018.gada septembrī tika uzsākta Valsts aizsardzības mācības pilotprojekta īstenošana 10.klasēs un 2.kursā profesionālajās vidusskolās (programmas 1.mācību gads).

              Mācību gada laikā valsts aizsardzības mācības pilotprojektu apguva 162 skolēni.

             Valsts aizsardzības mācību izglītības iestādēs skolēniem pasniedz Jaunsardzes centra instruktori. Instruktoru sagatavošanai tika organizēti divi semināri – par 1.mācību semestri un par 2.mācību semestri. Sagatavošanas semināros instruktori iepazinās ar Nodarbību plāniem un nodarbību sasniedzamajiem rezultātiem.

        Instruktorus sagatavoja gan Jaunsardzes centra vecākais eksperts mācību un metodiskajos jautājumos, gan pieaicinātie vieslektori attiecībā uz specifikām mācību tēmām - Nacionālas aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centra pētnieki par “Valstiskās audzināšanas” tēmām un biedrības “Pilsoniskā alianse” pārstāvji par Pilsoniskās līdzdalības tēmām.

             2019.gada 3.-12.jūnijā notika pirmā valsts aizsardzības mācības skolēnu nometne. Tās norises vieta izvēlēta, pamatojoties uz Jaunsardzes centra sadarbību ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un nometnes saturam atbilstošo infrastruktūru - Nacionālo bruņoto spēku militārajā poligonā “Lāčusils”, “Silaktis” Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā.

           Tā, kā nometnei ir interešu izglītības forma un dalība tajā ir brīvprātīga, nometnei sākotnēji pieteicās 102 valsts aizsardzības mācības skolēni, ieradās - 67 skolēni.

        Desmit mācību dienas nometnē bija intensīvas, tendētas uz pilnvērtīgu iemaņu nostiprināšanu, sasniedzot konkrētu prasmju līmeni.

            Nometnes laikā lielākais izaicinājums bija laika apstākļi. Katru dienu gaisa temperatūra bija starp 250 un 290 virs Celsija. Tika noteikti riska samazināšanas pasākumi – kontrolēta un regulāra ūdens dzeršana, ilgākas un biežākas mācību pauzes, pēc iespējas nodarbību laikā atrasties ēnā, aktivitāšu tempa samazināšana fizisko nodarbību laikā.

Dalībnieki norāda, ka nometnes laikā labāk praktiski apguvuši stundās mācītās teorētiskās tēmas. Uz nometni atbraukuši sliktāk sagatavoti, bet līdz noslēgumam daudz iemācījušies. Īpaši izceļ Lauku kaujas iemaņu maskēšanās tēmas, kā arī praktiskās šaušanas nodarbības ar mazkalibra ieročiem. 

        Līdz nākamā gada nometnei Jaunsardzes centrs plāno pārskatīt nometnes satura intensitāti, ar mērķi sabalansēt intensīvo mācību posmu un atpūtas brīžus.

 

            Pilotprojekts paredz veikt regulāru mācību procesa izvērtējumu - gan instruktori, gan pilotprojekta izglītības iestādes sniedz atsauksmes un komentārus par programmas īstenošanu. Izvērtējuma laikā novērstas nodarbības plānu nepilnības.  Tika apzināta konsultāciju nepieciešamība skolēniem, kas dažādu iemeslu dēļ attiecīgā valsts aizsardzības mācības nodarbību dienā nav apmeklējuši skolu.  Skolu pārstāvjiem un instruktoriem izteikts aicinājums identificēt iespējamos konsultāciju laikus.

           Mācību priekšmeta īstenošanai vērā ņemams secinājums, ka atsevišķās nodarbībās nepieciešami palīgi, piemēram “Kāpēc lietas redzamas” materiāli tehnisko līdzekļu izvietošana un pieskatīšana; ierindas elementu praktizēšana “caurvijā”. Instruktoriem par palīgu iespējams pieaicināt kolēģi no Jaunsardzes centra, zemessargu vai praktizējošu vecākā līmeņa jaunsargu.

           Iesākoties jaunajam mācību gadam, Jaunsardzes centrs vēlas norādīt, ka Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības un satura centra mājas lapā ir aktualizēts valsts aizsardzības mācības Standarts:

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/standarti/valsts_aizsardz_maciba.pdf

             Savukārt, izglītības iestādēm īpaši aktuālā mācību Programma, tiks sagatavota tiklīdz Izglītības un zinātnes ministrija būs izstrādājusi vidējās izglītības mācību priekšmetu pamatkursu programmu paraugus.

Jaunsardzes centrs izsaka pateicību visām izglītības iestādēm, kas izvēlas īstenot valsts aizsardzības mācības programmu kā izvēles priekšmetu, jo šādā veidā tiek identificētas dokumentālas un saturiskas nepilnības, ko ir iespēja novērst līdz 2024.gadam, kad mācību priekšmets būs obligāts visās vidējās izglītības iestādēs.

              Atsaucoties uz izglītības iestāžu vadītāju un Jaunsardzes centra vadības tikšanās laikā (marta mēnesī) publiskoto informāciju, atkārtoti informējam par darbībām, kas nepieciešamas valsts aizsardzības mācības priekšmeta iekļaušanai skolas izglītības programmā:

1) Jaunsardzes centrs katrai skolai atsevišķi nosūtījis vēstuli, kur apliecina, ka tiks nodrošināts pedagogs – instruktors un materiāli tehniskie līdzekļi. Aizsardzības ministrija informējusi Izglītības un zinātnes ministriju par tām izglītības iestādēm, kas plānoja uzsākt valsts aizsardzības mācības programmu šajā mācību gadā.

2) Skolas raksta iesniegumu Valsts izglītības un satura centram, pievienojot Jaunsardzes centra nosūtīto apstiprinājuma vēstuli, par valsts aizsardzības mācības priekšmeta standarta saskaņošanu.

3) Valsts izglītības un satura centrs sniedz atzinumu  -  saskaņojumu.

4) Skola informē Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par izmaiņām izglītības programmā (arī skolas, kuras jau īsteno VAM, ja nepieciešams, informē IKVD par izmaiņām).  

 

        Aicinām izglītības iestādes iesūtīt neskaidros jautājumus ilze.leimane@jc.gov.lv. Jaunsardzes centrs tos apkopos un pēc iespējas radīs risinājumu atbilžu noskaidrošanai Aizsardzības ministrijā vai Izglītības un zinātnes ministrijā.

            Labs pilotprojekta rezultāts būs tad, ja no visām iesaistītājām pusēm tiks identificētas neskaidrības un rasti risinājumi.  

 

            Valsts aizsardzības mācības īstenošana turpinās, saskaņā ar Aizsardzības ministrijas  Informatīvo ziņojumu “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanu un Jaunsardzes attīstību 2019.-2027.gadā”: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40467754&mode=mk&date=2019-06-11

            2019.gada septembrī valsts aizsardzības mācības programmu 10.klasē plāno uzsākt papildus 43 izglītības iestādes. Savukārt 10 no 13 pilotprojekta izglītības iestādēm atkārtoti uzsāks programmas īstenošanu 10.klasēs un visas 13 pilotprojekta izglītības iestādes turpinās projekta saturu pārbaudīt programmas 2.mācību gadam – 11.klasē.

            2020.gadā ir paredzēts organizēt divas 1.mācību gada nometnes  un vienu 2.mācību gada nometni skolēniem. Informācija par nometnēm sekos.

Turpinot valsts aizsardzības mācības programmas īstenošanu, instruktori iegūst nepieciešamo augstāko izglītību, un viņu kompetences celšanai tiks plānoti semināri Jaunsardzes centra ietvaros, kā arī mācību gada sagatavošanas semināros aicināti mācību tēmu speciālisti.

 

             Pamata informāciju par valsts aizsardzības mācību var iegūt Jaunsardzes centra mājas lapā:

https://www.jic.gov.lv/sites/jic/files/document/VAM_prezentacija%20majas%20lapa_6.09.2019_%20%284%29.pdf

 

Jaunajā mācību gadā vēlam iegūt daudz jaunu zināšanu un dzīvei nepieciešamas iemaņas valsts aizsardzības mācības skolēniem, kā arī nenogurstošu entuziasmu mācību priekšmeta instruktoriem.