Par Jaunsardzes centru

Lai nodrošinātu funkciju izpildi, centrs veic šādus uzdevumus:

  • organizē un nodrošina jauniešu apmācības procesu valsts aizsardzības jomā;
  • sadarbībā ar pašvaldībām organizē informatīvi izglītojošus pasākumus un citus pasākumus, iesaistot jauniešus no sociālā riska grupām;
  • sagatavo izdošanai metodiskos un informatīvos materiālus un mācību literatūru valsts aizsardzības jomā, kā arī pēc Aizsardzības ministrijas vai Nacionālo bruņoto spēku pasūtījuma koordinē un sagatavo izdošanai tādus izdevumus, kuriem nav piešķirts valsts noslēpuma statuss un nav noteikta ierobežota pieejamība (piemēram, veidlapas, ieroču uzskaites grāmatas);
  • sniedz informatīvos pakalpojumus valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām;
  • plāno centra darbībai nepieciešamo finansējumu un sniedz Aizsardzības ministrijai priekšlikumus par to, sniedz pārskatus par piešķirto valsts pamatbudžeta līdzekļu efektīvu un pareizu izmantošanu;
  • sniedz Aizsardzības ministrijai pārskatus un ziņojumus par centram noteikto uzdevumu izpildi;
  • nodrošina centra darbinieku apmācību un kvalifikācijas celšanu, veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas personāla apmācības jomā;
  • atbilstoši kompetencei sniedz priekšlikumus par jaunu normatīvo aktu izdošanu vai grozījumiem spēkā esošajos normatīvajos aktos, kā arī sagatavo atzinumus par normatīvo aktu projektiem;
  • plāno un veic publiskos iepirkumus atbilstoši piešķirtajiem finanšu līdzekļiem;
  • veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Jaunsardzes centru vada tā direktors.

Centra struktūru veido viens departaments  Plānošanas un organizācijas departaments.