Jaunsardze

Par Jaunsardzi

Kas ir Jaunsardze?

Jaunsardze ir brīvprātīga kustība bērniem un jauniešiem no 10 līdz 21 gadam.

Jaunsardzes mērķi

  • Attīstīt dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas.
  • Veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko apziņu.
  • Veicināt bērnu patriotismu, garīgo un fizisko attīstību.

Mācību norise

  • Pēc stundām, divas nodarbības nedēļā.
  • Pasākumi brīvdienās, pēc atsevišķi plānota grafika.
  • Lietderīga, droša un saturīga brīvā laika pavadīšana.

Bezmaksas interešu izglītība

Mācību process Jaunsardzē ir bezmaksas un tiek organizēts saskaņā ar Jaunsargu mācību programmu. Vienu reizi nedēļā (pēc stundām) jaunsargs apmeklē Jaunsardzes nodarbības. Jaunsargi programmas apguves procesā piedalās dažādos Jaunsardzes rīkotos pasākumos – nometnēs, pārgājienos, praktiskajās nodarbībās un  patriotiskajos pasākumos, kuri lielākoties notiek nedēļas nogalēs vai skolēnu brīvlaikos. Par nodarbībām un pasākumiem jaunsargiem nav jāmaksā. Jaunsardzē var lietderīgi, droši un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku netērējot ne centa. 

Katrai vecuma grupai tiek pielāgotas tai atbilstošas telpu āra aktivitātes. Jaunākie jaunsargi piedalās aizraujošās nodarbībās un pielāgotās aktivitātēs dabā,  darbojas komandas pasākumos āra apstākļos, gūst pārliecību par drošības nepieciešamību sev un komandas biedriem. Viņi mācās, kā pasargāt sevi un savu komandu bīstamās situācijās gan dzīvē, gan elektroniskajā saziņu vidē. Vecāko klašu jaunsargiem nodarbībās un pasākumos tiek attīstīta un nostiprināta valstiskuma apziņa un piederības izjūta Latvijai, un mācīta spēja uzņemties atbildību par sevi, savu ģimeni, kopienu un valsti. Tāpat, tiek attīstītas intelektuālās un fiziskās spējas, kas palīdz pieņemt lēmumus ikdienā un nestandarta situācijās. 

Pasākumos jaunsargam tiek nodrošināts nepieciešamais ekipējums, apmaksāts transports, izmitināšana un ēdināšana un segti citi izdevumi. Jaunsargam tiek nodrošināts formas tērps.
 

Jaunsargiem apmaksājamie veselības aprūpes pakalpojumi

Pakalpojumi noteikti Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 382Veselības aprūpes izdevumu samaksas kārtība izglītojamiem, kuri piedalās valsts aizsardzības mācības nometnē, un jaunsargiem”:

1. Izglītojamam, kurš nav sasniedzis 18 gadu vecumu, tiek apmaksāta šādus veselības aprūpes pakalpojumu izdevumus:
1.1. vakcinācija pret ērču encefalītu, ja izglītojamais nesaņem valsts apmaksātu vakcīnu atbilstoši normatīvajiem aktiem par vakcināciju;
1.2. D vitamīna preparāta iegāde, ja tā lietošanu nozīmējusi ārstniecības persona;
1.3. veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar traumu, ko izglītojamais guvis Jaunsardzes nodarbībā vai pasākumā, ja izdevumi par šiem pakalpojumiem ir pilnībā vai daļēji apmaksāti no izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja līdzekļiem.

2. Izglītojamam, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, apmaksā šādu veselības aprūpes pakalpojumu izdevumus:
2.1. vakcinācija pret ērču encefalītu;
2.2. pacienta līdzmaksājums par veselības aprūpes pakalpojumu, kas saistīts ar izziņas saņemšanu par veselības stāvokli;
2.3. D vitamīna preparāta iegāde, ja tā lietošanu nozīmējusi ārstniecības persona;
2.4. veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar traumu, ko izglītojamais guvis Jaunsardzes nodarbībā vai pasākumā, ja izdevumi par šiem pakalpojumiem ir pilnībā vai daļēji apmaksāti no izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja līdzekļiem.

Jaunsardzes centrs atlīdzina izdevumus par šajos noteikumos minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, ja izglītojamais ir jaunsargs, un viņš vai viņa aizbildnis ir noslēdzis līgumu par dalību kustībā “Jaunsardze”. Jaunsargiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu atlīdzināšanas kārtību meklē noteikumos par uzņemšanas kārtību Jaunsardzē.

Jaunsargu ikdiena 

Jaunsargu ikdiena ir Jaunsargu mācību paraugprogrammas apgūšana, iegūstot jaunas zināšanas un iemaņas, kā arī prasmes, kas var noderēt ikdienas dzīvē, piemēram, orientēšanās apvidū vai pirmā medicīniskā palīdzība. Pasākumi un darbošanās kopā saliedē jaunsargus un veicina piederību valstij un nostiprina patriotismu.

.

 

Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs
vecumā no 10 līdz 21 gada. Pievienojies mums!

Mācību vietas