Privātuma politika

Apstiprināta ar
Jaunsardzes centra 24.03.2023 rīkojumu Nr. 147

Jaunsardzes centra privātuma politika

I. Vispārīgie noteikumi

1. Jaunsardzes centra (turpmāk – Centrs) privātuma politikas (turpmāk – Privātuma politika) mērķis ir nodrošināt ikvienas fiziskas personas pamattiesības un pamatbrīvības datu aizsardzības jomā.

2. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kādam nolūkam Centrs iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī par personas tiesībām datu apstrādē.

3. Apstrādājot personas datus, Centrs ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

4. Centra Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā Centrs, un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā ir sniegti personas dati: elektroniski, papīra formātā, telefoniski vai citā formā.

5. Centra sīkdatņu politika ir pieejama Centra tīmekļa vietnes sadaļā “Sīkdatņu politika”.

II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

6. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Jaunsardzes centrs, reģ. Nr.90009222536, K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473, tālrunis: 67335388, elektroniskā pasta adrese: pasts@jc.gov.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.jc.gov.lv.

7. Saziņai ar Centra datu aizsardzības speciālistu raksta uz elektroniskā pasta adresi das@jc.gov.lv. Centra datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Regulas 39.pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgu informāciju par Centra veikto personas datu apstrādi.

III. Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, un datu veidi

8. Centrs apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:

8.1. vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, personas kods, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija, kuru persona sniedz Centram personāla atlases konkursa norises un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi;

8.2. vārds, uzvārds un cita līgumu slēgšanai nepieciešamā informācija, lai nodrošinātu līgumisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu;

8.3. vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī cita informācija, kuru persona sniedz, un Centram nepieciešamā informācija, lai izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu;

8.4. vārds, uzvārds un cita informācija, lai izpildītu uzdevumu, ko Centrs veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Centram likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

8.5. vārds, uzvārds, kā arī cita informācija, lai ievērotu leģitīmās intereses, piemēram, iekšējās un ārējās komunikācijas veikšana un tās elementu īstenošana, īpašuma un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības aizsardzība u.c.;

8.6. īpašu kategoriju dati, kuru apstrādi nosaka normatīvie akti, lai īstenotu Centra pienākumus un Centra vai personas konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, kā arī lai ievērotu būtiskas sabiedrības intereses.

IV. Apstrādes juridiskais pamats

9. Centra veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats:

9.1. personas datu apstrādes nolūks – lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:

9.1.1. amata pretendenta personas datu apstrāde, lai izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);

9.1.2. saņemot amata pretendenta pieteikumu, Centra tiesiska interese ir apstrādāt saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atainotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);

9.1.3. gadījumā, ja persona nav izturējusi atlases konkursu, uz kuru bija pieteikusies, tā var kā pretendents dot piekrišanu savu iepriekš iesniegto datu apstrādei turpmākiem konkursiem (Regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

9.2. personas datu apstrādes nolūks – lai nodrošinātu līgumisko attiecību nodibināšanu, grozīšanu vai izbeigšanu (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts).

9.3. personas datu apstrādes nolūks – lai izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu. Personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai Centrs varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tam deleģēti ar Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1419 „Jaunsardzes centra nolikums” un noteikti ar citiem normatīvajiem aktiem (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Fizisko personu datu apstrādes likums u.c.).

9.4. personas datu apstrādes nolūks – lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Centram likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunkts).

9.5. Personas datu apstrādes nolūks – lai ievērotu pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses (Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunkts).

9.6. Personas datu apstrādes nolūks – lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai personas konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā, kā arī lai ievērotu būtiskas sabiedrības intereses (Regulas 9.panta 2.punkta b) un g) apakšpunkts).

V. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

10. Personas datu aizsardzībai Centrs izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Personas datus uzglabā droši un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.

11. Personas datu saņēmēji ir Centrs, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. 12. Laika posms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

12.1. visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta līdz beidzas nepieciešamība (saskaņā ar Centra lietu nomenklatūru), lai nodrošinātu Centra tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Centrs saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

12.2. visa informācija, lai izpildītu uz Centru attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

12.3. personas dati, kas apstrādāti nolūkā ievērot leģitīmās intereses, tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai;

12.4. personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:

12.4.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā persona vai Centrs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.);

12.4.2. kamēr Centram pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

13. Personai ir šādas tiesības:

13.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Centra leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Centra pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

13.2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus Centrā pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, kā arī tos var iesniegt personīgi Centrā K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473; 13.3. saņemt savus personas datus, ko persona sniegusi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

14. Atbildi personai Centrs nosūta pa pastu uz personas deklarēto dzīvesvietas adresi, uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi persona vēlas saņemt elektroniski, vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

15. Centrs nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja gadījumā personai ir pamatotas bažas par to, ka Centrs veic personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, personai ir tiesības iesniegt par to pieteikumu Aizsardzības ministrijai K.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV-1473. VI. Noslēguma jautājumi

16. Centra Privātuma politika ir spēkā tiktāl, ciktāl neskar aizsardzību un valsts drošību.

17. Centrs ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju Centra tīmekļa vietnē.