Jaunsardzes centrs aicina izglītības iestādes pieteikties valsts aizsardzības mācības īstenošanai no 2023. gada 1. septembra

01/27/2023 - 10:18
Valsts aizsardzības mācība (VAM)
Information prepared by
JC sabiedrisko attiecību speciāliste

Jaunsardzes centrs arī šogad turpina uzrunāt visas izglītības iestādes, kuras īsteno vidējo un vidējo profesionālo izglītības programmu, aicinot pieteikties valsts aizsardzības mācības priekšmeta īstenošanai vēl pirms tas ir kļuvis par obligāti apgūstamo mācību priekšmetu. Kā zināms, tad ar 2024./2025. mācību gadu valsts aizsardzības mācību priekšmets būs obligāts mācību priekšmets, kurš visām izglītības iestādēm jāīsteno 10. un 11. klases skolēniem, kā arī 1. un 2. kursa vai 2. un 3. kursa profesionālo izglītības iestāžu un koledžu izglītojamajiem. 

Šobrīd sadarbībā ar Jaunsardzes centru valsts aizsardzības mācības priekšmetu īsteno 147 izglītības iestādes visā Latvijā. Ar 2022./2023. mācību gadu valsts aizsardzības mācības priekšmetu saviem izglītojamiem piedāvā apgūt arī divas tālmācības vidusskolas. Lai vecinātu šī priekšmeta ieviešanu izglītības iestādēs, aicinām izglītības iestādes, kuras vēl nav uzsākušas valsts aizsardzības mācības īstenošanu, saviem audzēkņiem 2023./2024. mācību gadā valsts aizsardzības mācību piedāvāt kā izvēles priekšmetu. 

Izglītības iestādes to var izdarīt līdz 2023. gada 19. martam elektroniski aizpildot pieteikumu: 
https://docs.google.com/forms/d/1PoGou4Pdz7aeoJOZXE_MExMSCfSvp2SApJuaCA…

Šā gada 13. aprīlī Jaunsardzes centrs rīkos informatīvu sanāksmi izglītības iestādēm, kuras jau īsteno vai tikai vēl uzsāks valsts aizsardzības mācības īstenošanu.

Lai izglītības iestādes sekmīgi īstenotu valsts aizsardzības mācības Jaunsardzes centrs nodrošina tās ar izglītotiem, sagatavotiem jaunsargu instruktoriem, pilnu priekšmeta izmaksu segšanu, ieskaitot instruktora atalgojumu. Kā arī tā realizēšanai nepieciešamos materiāltehniskos līdzekļus un metodiskos materiālus.

Izglītības iestādēm ir jāspēj nodrošināt iespēju valsts aizsardzības mācības priekšmetu īstenot 8 mācību stundas un 2 konsultācijas stundas vienai grupai, vienu reizi mēnesī, kopā mācību gada ietvaros 9 mācību dienas.

Izglītojamie, kuri apgūst valsts aizsardzības mācību vasarā ir iespēja piedalīties bezmaksas brīvprātīgā 11 vai 23 dienu vasaras nometnē, kuras laikā viņiem ir iespēja nostiprināt un attīstīt mācību stundu laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas. Vienlaikus pēc valsts aizsardzības mācības pilna kursa (divi mācību gadi, divas vasaras nometnes) apgūšanas VAM apliecību, kas dos izglītojamiem atvieglojumus stājoties Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA), Robežsardzes vai Policijas koledžās.

Valsts aizsardzības mācības kursa programmu veido trīs paralēli apgūstami moduļi: pilsoniskā aktivitāte valsts drošības kontekstā, noturība krīzes situācijās un vadība, valsts aizsardzības iemaņas.

Pirmie divi moduļi ir sasaistīts ar Sociālās un pilsoniskās mācību jomas sasniedzamajiem rezultātiem un caurviju prasmēm (piemēram, kritiskā domāšana, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība), savukārt trešais ir valsts aizsardzības prasmju apguves modulis, kurā būtiska nozīme ir saiknei ar sporta un veselības kursā gūtām iemaņām.

Galvenais šī mācību priekšmeta izvirzītais mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes, veidojot pilsoniski atbildīgus un Latvijai lojālus pilsoņus, kas ir vitāli svarīgi visaptverošas valsts aizsardzības kontekstā.

Papildu informācija par izglītības iestāžu pieteikšanos VAM īstenošanai 2023./2024. mācību gadā pieejama JC mājas lapā https://jc.gov.lv/lv/valsts-aizsardzibas-maciba.

Informāciju sagatavoja:
Jaunsardzes centra
Plānošanas un izglītības departamenta
Valsts aizsardzības mācības nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Aiva Priedīte - Tirziņa
Tālrunis +371 67335389.
e-pasts: aiva.priedite@jc.gov.lv